Plan Hakkında

“Kentsel dönüşüme dair çalışmaların parçacıl olarak yürütülmesinden kaynaklanan problemler sebebiyle, İstanbul’un küresel ölçekte üstlendiği rol ve sahip olduğu imkanlar dikkate alınarak, üst ve alt ölçekli planlar arasında geçiş imkanı verecek, afete duyarlı, ekonomik gelişme ve sosyal bütünleşmenin gözetildiği, yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik, sürdürülebilir bir anlaşyışla 39 ilçeyi kapsayacak şekilde bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşım ile İstanbul Kentsel Dönüşüm Planı hazırlanmaktadır.”

Plan Yaklaşımı

“İstanbul Kentsel Dönüşüm Master Planı’nda bir proje ve süreç yönetimi ile birlikte 3 aşamalı plan hazırlanmaktadır. İlk Aşamada Ekonomik Plan hazırlandıktan sonra İstanbul genelinde 1/100.000 ölçekli 1/25.000 Master Planlar ile mekânsal kararlar alınacaktır. Bu kararlar ışığında kent bütününde 22 adet fırsat alanı ve bu fırsat alanlarının içerisinde 6 adet kentsel dönüşümün başlayacağı öncelikli alanlar belirlenmiştir. Her öncelikli alan içinde ayrı ayrı kentsel tasarım projeleri hazırlanarak uygulama için başlangıç verilecektir.”

Çalıştaylar