EKONOMİK PLAN

EKONOMİK POTANSİYELLERİN VE GELİŞME STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ

 

Çalışma kapsamında yapılmış olan ekonomik yapı analizleri doğrultusunda sanayi, hizmetler, tarım vb. tüm ekonomik sektörlerin yerel, bölgesel, ulusal ve küresel sistemler içinde değerlendirilerek İstanbul için hem bütüncül hem de ilçeler bazında ekonomik plan kararlarının oluşturulduğu safhadır.

Bu safhada; İstanbul için bir takım uzun vadeli birbirinden farklı üç büyüme senaryo projeksiyonları yer almaktadır. Her biri İstanbul için

  • Ekonomi;
  • Nüfus ve demografik yapı
  • Ortaya çıkan arazi kullanımı ihtiyaçları ele alan bütünleşik bir dizi projeksiyondan oluşmaktadır.

 

Tercih edilen senaryoya göre imalat sektörü, ticaret ve hizmet sektörü, ulaşım ve depolama sektörü altyapı sektörü, turizm ve konaklama sektörü, inşaat sektörü, teknoloji ve bilişim sektörü vb. faaliyet alanlarına ilişkin ekonomik değişim, büyüme eğilimleri, istihdam kapasitesi, istihdam türleri, yer değiştirme ihtiyaçları vb. başlıklardaki plan kararları sonraki safhalarda oluşturulacak mekânsal kararlara altlık oluşturmak üzere ortaya konmaktadır.